FAQ

Warunki uczestnictwa

WARUNKI UCZESTNICTWA W FESTIWALU 

1. Postanowienia wstępne

1.1 Niniejsze zasady są wytycznymi wydanymi przez Color Production, spol. s ro REGON: 258 30 210, z siedzibą Sokola Tůmy 743/16, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, zarejestrowana w rejestrze handlowym prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Ostrawie, dział C, wpis 19967 (zwana dalej „ operator” lub „organizator”), który określa podstawowe obowiązujące zasady dla osób wchodzących na teren festiwalu Colours of Ostrava 2023 i korzystających z obiektów znajdujących się na terenie festiwalu Colours of Ostrava 2023 (dalej jako „zasady uczestnictwa” ).

1.2 Celem regulaminu zwiedzania jest przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej, higieny, ochrony zdrowia i mienia na festiwalu Colours of Ostrava 2023, a także zapewnienie idealnych warunków dla wszystkich imprez (zwanych dalej „imprezami”), które będą częścią festiwalu Colours of Ostrava 2023. Celem regulaminu zwiedzania jest również zapewnienie przyjemnej atmosfery na terenie festiwalu Colours of Ostrava 2023.

1.3 Teren festiwalu Colours of Ostrava 2023 w rozumieniu niniejszego regulaminu oznacza wyraźnie odgraniczone tereny organizatora na terenie Dolnych Vítkovic. Teren festiwalu Colours of Ostrava 2023 będzie otwarty dla publiczności codziennie od 16.7.2023 od 8:00 do 28.7.2023 do 20:00.

1.4 Teren festiwalu Colours of Ostrava 2023 jest w widoczny sposób otoczony płotem, a wstęp na teren jest możliwy tylko za okazaniem ważnego biletu lub innego dokumentu tożsamości wskazanego przez organizatora. Kupując bilet i/lub okazując bilet przy wejściu na teren i/lub wejściu na wydarzenie na terenie festiwalu Colours of Ostrava 2023, każdy odwiedzający wyraża zgodę na warunki określone w niniejszym regulaminie zwiedzania i przy wejściu na terenie festiwalu Colours of Ostrava 2023 niniejszy regulamin zwiedzania obowiązuje każdego odwiedzającego przez cały okres jego pobytu. W rozumieniu niniejszego regulaminu przez zwiedzającego i/lub publiczność rozumie się każdą osobę wchodzącą na teren festiwalu Colours of Ostrava 2023, w tym przedstawicieli mediów i personel techniczny.

1.5 Postanowienia niniejszego regulaminu dla zwiedzających mają również zastosowanie do osób wchodzących na teren festiwalu Colours of Ostrava 2023 na podstawie specjalnego stosunku umownego z operatorem i/lub jego partnerami umownymi.

2. Teren festiwalu Colours of Ostrava 2023
 
2.1 Poprzez zakup biletu lub otrzymanie opaski identyfikacyjnej zostaje zawarta umowa pomiędzy uczestnikiem a organizatorem festiwalu Color Production, spol. s ro, z siedzibą Sokola Tůmy 743/16, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, ID: 25830210, umowa o udział w festiwalu Colours of Ostrava. Każdy odwiedzający festiwal otrzyma za okazaniem biletu przy wejściu na teren festiwalu opaskę identyfikacyjną, która uprawnia do wejścia na teren i zastępuje bilet. Bilet oznacza zarówno bilet wydrukowany uprawniający do wstępu na festiwal dla nieokreślonej osoby, jak i bilet elektroniczny (tzw. e-bilet) uprawniający do wejścia na festiwal dla określonej osoby.
 
Każda osoba przebywająca na terenie festiwalu Colours of Ostrava 2023 zobowiązana jest do noszenia opaski identyfikacyjnej i/lub innego dokumentu uprawniającego do przebywania na terenie przez cały czas pobytu na terenie, a na żądanie pracownika organizatora i/lub osobę upoważnioną przez organizatora i/lub służby porządkowe do niezwłocznego udowodnienia upoważnienia do przebywania na terenie obiektu. Każdy, kto nie będzie w stanie udowodnić swojego zezwolenia na pobyt na terenie festiwalu Colours of Ostrava 2023, może nie zostać wpuszczony na teren festiwalu Colours of Ostrava 2023 i/lub może zostać wydalony z terenu festiwalu Colours of Ostrava 2023. Zwiedzający i publiczność mogą wejść na teren festiwalu Colours of Ostrava 2023 lub do jej odpowiednio wyznaczonych stref wchodzić wyłącznie za zgodą organizatora, wyłącznie w godzinach otwarcia i wyłącznie zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym regulaminie. Wszelkie reklamacje można składać wyłącznie przed wejściem na teren obiektu. Festiwal Colours of Ostrava 2023 jest festiwalem bezgotówkowym i na terenie obiektu nie można płacić inaczej niż za pomocą środków płatniczych, które umożliwiają płatności bezgotówkowe. Operator zapewnia, że ​​wszystkie punkty sprzedaży na terenie festiwalu akceptują wyłącznie płatności bezgotówkowe.
 
2.2 Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu uczestnictwa w festiwalu Colours of Ostrava 2023 sprawują odpowiednio wyznaczeni pracownicy oraz inne osoby upoważnione i wyznaczone przez organizatora oraz Policja Republiki Czeskiej i Straż Miejska Ostrawy.
 
2.3 Osoby będące pod wpływem alkoholu lub środków narkotycznych, a także osoby, których zachowanie zagraża bezpieczeństwu i/lub zdrowiu osób i/lub mienia znajdującego się na terenie festiwalu Colours of Ostrava 2023, będą utracą pozwolenie na pobyt na terenie festiwalu Colours of Ostrava 2023 i mogą nie zostać wpuszczeni na teren festiwalu Colours of Ostrava 2023 i/lub mogą zostać wydaleni z terenu festiwalu Colours of Ostrava 2023 przez pracownika i/ lub osobę upoważnioną przez organizatora i/lub przez służby porządkowe. W ten sam sposób osoby, które naruszają zasady określone w niniejszym regulaminie dla zwiedzających i/lub osoby, które nie respektują poleceń personelu organizatora i/lub osób upoważnionych przez organizatora, mogą nie zostać wpuszczone na teren festiwalu Colours of Ostrava 2023 i/lub mogą zostać wydaleni z terenu festiwalu Colours of Ostrava 2023.
 
2.4 Osobom, które nie zostaną wpuszczone na teren festiwalu Colours of Ostrava 2023 na podstawie niniejszego regulaminu i/lub zostaną wydalone z terenu festiwalu Colours of Ostrava 2023, nie przysługuje zwrot wniesionej opłaty za wstęp ani innych poniesionych kosztów za wstęp i udział w festiwalu Colours of Ostrava Ostrava 2023. Jednocześnie organizatorzy mogą ograniczyć lub całkowicie zabronić wstępu na teren festiwalu Colours of Ostrava 2023 osobom wymienionym w niniejszym postanowieniu.
 
2.5 Sprzedaż wyrobów tytoniowych i alkoholowych osobom poniżej 18 roku życia jest zabroniona na terenie festiwalu Colours of Ostrava 2023. 
 
3. Obowiązki uczestnika
 
3.1 Uczestnicy festiwal Colours of Ostrava 2023 zobowiązani są zachowywać się na jego terenie w taki sposób, aby ich działania nie zagrażały bezpieczeństwu i/lub zdrowiu osób trzecich i/lub ich własności, a także obiektów znajdujących się na terenie festiwalu Colours of Ostrava 2023, a ponadto swoim zachowaniem nie ograniczać, nie grozić ani nie nękać innych gości w sposób wykraczający poza miarę stosowną do okoliczności wynikających z przebiegu festiwalu Colours of Ostrava 2023.
 
3.2 Zwiedzający festiwal Colours of Ostrava 2023 zobowiązani są do przestrzegania poleceń i zarządzeń pracowników organizatora i/lub osób upoważnionych przez organizatora i/lub służby bezpieczeństwa, a także poleceń i zarządzeń Policji Republiki Czeskiej Republiki, Straży Miejskiej Ostrawy, Straży Pożarnej Kraju Morawsko-Śląskiego oraz Ratownictwa Medycznego Czeskiego Czerwonego Krzyża.
 
3.3 Zwiedzający festiwal Colours of Ostrava 2023 zobowiązani są do przestrzegania zasad wynikających z niniejszego regulaminu, powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz zasad dobrego zachowania i dobrych manier.
 
3.4 Odwiedzającym festiwal Colours of Ostrava 2023 zabrania się wnoszenia na teren festiwalu Colours of Ostrava - w szczególności: a) treści
rasistowskich, zniesławiających, wulgarnych lub innych sprzecznych z dobrymi obyczajami;
b) wszelkiego rodzaju broni, a także wszelkich przedmiotów, które mogą służyć jako broń do cięcia, kłucia lub uderzania lub inne przedmioty, które mogłyby zagrozić bezpieczeństwu, zdrowiu lub życiu zwiedzających (np. nożyczki itp.);
c) spraye, żrące, łatwopalne (np. perfumy w opakowaniach powyżej 200 ml), wybuchowe, barwniki lub inne substancje zagrażające zdrowiu;
d) butelek, pojemników, puszek lub innych przedmiotów wykonanych z materiałów kruchych, tłukących się lub wyjątkowo twardych;
e) fajerwerki/rakiety, flary, bomby dymne i inne artykuły pirotechniczne lub urządzenia miotające;
e) napojów alkoholowych i/lub substancji uzależniających i odurzających;
f) zwierzęta z wyjątkiem psów asystujących osobom niepełnosprawnym;
g) materiały promujące partię lub ruch polityczny lub jakiekolwiek materiały o charakterze politycznym;
h) duży bagaż, rowery;
i) parasole,
j) wskaźniki laserowe,
k) sprzęt rejestrujący, kamery filmowe i wideo, aparaty profesjonalne i półprofesjonalne oraz lustrzanki.
 
Organizator lub osoby przez niego upoważnione mają prawo decydować o niebezpieczeństwie i/lub niestosowności poszczególnych przedmiotów wnoszonych przez gości na teren festiwalu Colours of Ostrava 2023, w szczególności opiekun i/lub jego przełożeni. Kontrolę można przeprowadzić przy wejściu na teren lub w dowolnym momencie po wejściu gościa na teren festiwalu Colours of Ostrava 2023.
 
Uczestnicy mogą zostać poproszeni przez organizatora lub osobę przez niego upoważnioną o pozostawienie niewłaściwych przedmiotów lub dużego bagażu w przechowalni znajdującej się obok kasy biletowej przed wejściem na teren festiwalu Colours of Ostrava 2023. Decyzja tych osób jest wiążąca dla uczestników. Organizator nie gwarantuje wystarczającej przestrzeni w przechowalni oraz stałej możliwości przechowywania w niej przedmiotów nieodpowiednich i zabronionych.
 
3.5 Odwiedzający festiwal Colours of Ostrava 2023 są zobowiązani do umożliwienia pracownikom i/lub osobom upoważnionym przez organizatora kontroli wniesionych przedmiotów i bagażu w celu sprawdzenia zgodności z poprzednim przepisem. Jeśli uczestnik odmówi, może nie zostać wpuszczony na teren festiwalu Colours of Ostrava 2023 i/lub może zostać wydalony z terenu festiwalu Colours of Ostrava 2023.
 
3.6 Uczestnicy festiwalu Colours of Ostrava 2023 wyrażają zgodę na poddanie się kontroli bezpieczeństwa w celu sprawdzenia przestrzegania niniejszego regulaminu, w tym zarówno kontroli bagażu, jak i kontroli osobistej przez pracowników i/lub osoby upoważnione przez organizatora i/lub służby bezpieczeństwa, przy wejściu na teren festiwalu Colours of Ostrava 2023. Jeżeli uczestnik odmówi poddania się kontroli bezpieczeństwa, może nie zostać wpuszczony na teren festiwalu Colours of Ostrava 2023 i/lub może zostać wydalony z terenu festiwalu Colours of Ostrava 2023.
 
3.7 Odwiedzającym festiwal Colours of Ostrava 2023 zabrania się również:
a) wyświetlania, rozpowszechniania lub publicznego promowania rasistowskich, zniesławiających, wulgarnych lub niemoralnych haseł lub obrazów i/lub nakłaniania do tego innych;
b) promowania jakiejkolwiek partii lub ruchu politycznego, produktu lub usługi;
c) wspinania się lub wchodzenia na jakiekolwiek budynki i urządzenia znajdujące się na terenie, w szczególności na elewacje, ogrodzenia, ściany, barierki, urządzenia oświetleniowe, drzewa, słupy, dachy, poręcze, konstrukcje wsporcze itp.;
d) wchodzenia na tereny nieprzeznaczone do użytku publicznego i oznaczone jako niedostępne w tym celu;
e) wrzucania jakichkolwiek przedmiotów w przestrzenie, w których poruszają się zwiedzający, w szczególności w przestrzenie obiektów sportowych, scen i widowni;
f) dokonywania jakichkolwiek nagrań audio lub wideo w celach komercyjnych lub fotografowania wszystkich występów profesjonalnymi i półprofesjonalnymi aparatami i lustrzankami bez uprzedniej pisemnej zgody operatora na terenie festiwalu Colours of Ostrava 2023;
g) palenia poza pomieszczeniami wyznaczonymi do tego celu przez operatora;
h) wnoszenia napojów na teren festiwalu Colours of Ostrava 2023;
i) rozpalania ognia, zapalania lub odpalania jakichkolwiek materiałów pirotechnicznych;
j) samowolnie przenosić lub w inny sposób manipulować sprzętem i/lub sprzętem znajdującym się na terenie obiektu;
k) manipulować w jakikolwiek sposób dystrybucją wody, elektryczności, powietrza lub innych urządzeń na danym obszarze;
l) niszczenia wszelkich urządzeń znajdujących się na terenie, w tym drzew i traw parkowych;
m) opisywania, przyklejania ani malowania urządzeń i sprzętu na terenie obiektu;
n) wypróżniania się poza toaletami lub zanieczyszczania teren w inny sposób;
o) wchodzenia na teren festiwalu bez uprzedniej zgody, lub instrukcji organizatora i/lub osoby przez niego upoważnionej;
p) grożenia przemocą i/lub dopuszczania się jej wobec innych osób i/lub grupy osób i/lub nakłaniania do tego inne osoby;
q) sprzedawania biletów i jakichkolwiek towarów bez zezwolenia,
r) ​​rozprowadzania lub umieszczania na terenie festiwalu jakichkolwiek materiałów promocyjnych i reklamowych bez pisemnej zgody organizatora!
s) wchodzenia z psami i innymi zwierzętami!
 
3.8 Uczestnicy nie są upoważnieni, bez uprzedniej pisemnej zgody organizatora i/lub wbrew warunkom udzielonej pisemnej zgody organizatora, do prowadzenia jakiejkolwiek działalności gospodarczej lub podobnej działalności na terenie festiwalu Colours of Ostrava 2023 lub oddawania i/lub sprzedawania innym uczestnikom wszelkich przedmiotów, w tym gazet, czasopism, druków, broszur reklamowych itp., a także przechowywania wszelkich przedmiotów na terenie festiwalu Colours of Ostrava 2023.
 
3.9 Uczestnik festiwalu bierze udział w festiwalu wyłącznie na własne ryzyko, odpowiada za wszelkie wyrządzone przez siebie szkody, przyjmuje do wiadomości, że umowa wygasa z chwilą zdjęcia bransoletki identyfikacyjnej i nie przysługuje mu roszczenie o wstęp na festiwal.
 
3.10 Uczestnik festiwalu zobowiązuje się, w ramach bezpieczeństwa
a) do udzielenia odpowiedniej pomocy przy gaszeniu ewentualnego pożaru, klęski żywiołowej lub innego nadzwyczajnego zdarzenia, jeżeli nie narazi to jego lub osoby bliskiej na poważne niebezpieczeństwo, lub jeżeli ważna okoliczność mu tego nie uniemożliwia.
b) wyrzucać popiół i niedopałki z papierosów i innych wyrobów tytoniowych wyłącznie do wyznaczonych pojemników. Zwracaj uwagę na bezpieczeństwo podczas zapalania wyrobów tytoniowych (zapałek, zapalniczek).
c) nie palić w obiektach i przestrzeniach oznaczonych znakiem zakazu „Zakaz palenia”.
d) nie niszczyć zainstalowanych oznaczeń bezpieczeństwa.
e) nie uszkadzać ani w żaden sposób nie ograniczać użycia zainstalowanych gaśnic przenośnych.
f) nie uszkadzać ani w żaden sposób nie ograniczać użytkowania instalacji hydrantowych lub innych urządzeń przeciwpożarowych.
g) nie uszkadzać ani nie ingerować w żaden sposób w zainstalowane urządzenia elektryczne.
h) nie uszkadzać ani w żaden sposób nie ograniczać użytkowania elementów sterujących zainstalowanych urządzeń technicznych (puszek rozdzielczych urządzeń elektrycznych, wyłączników głównych, głównych zaworów odcinających wodę itp.).
i) ogłaszając alarm przeciwpożarowy stosować się do poleceń organizatora imprezy, członków prewencyjnego patrolu przeciwpożarowego, członków ochrony, lub członków interwencyjnych komponentów zintegrowanego systemu ratowniczego.
 
3.11 Uczestnik festiwalu zobowiązuje się do dokonywania płatności na terenie festiwalu Colours of Ostrava 2023 wyłącznie bezgotówkowymi środkami płatniczymi (własna karta płatnicza, telefon komórkowy, smartwatch itp.). Naruszenie tego obowiązku traktowane jest jako naruszenie zasad określonych w niniejszym Regulaminie, ze skutkami określonymi w art. 2.3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez uczestnika festiwalu w wyniku niemożności skorzystania z posiadanego przez niego środka płatności bezgotówkowej (w szczególności z powodu braku środków finansowych, nieobsługiwanego wydawcy środka płatniczego lub awarii technicznej środka płatniczego lub urządzenia, do którego załadowany jest środek płatniczy). 
 
4. Odpowiedzialność za szkodę
 
4.1 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody w mieniu lub zdrowiu uczestników festiwalu, chyba że szkoda ta jest spowodowana naruszeniem przez organizatora przepisów prawa i jest bezpośrednio związana z tym naruszeniem. Odpowiedzialność organizatora za szkody ograniczona jest do kwoty odpowiadającej maksymalnej cenie biletu zakupionego przez uczestnika. Organizator nie ponosi odpowiedzialności wobec uczestnika festiwalu za szkody powstałe w związku z niedopuszczeniem do wejścia na teren festiwalu lub usunięciem z terenu i niedopuszczeniem do dalszego wstępu w wyniku naruszenia obowiązków wynikających z niniejszego regulaminu zwiedzania (w szczególności naruszenie obowiązków wynikających z artykułu 2.1., 2.3. lub 3. niniejszego regulaminu).
 
4.2 Uczestnicy, zwłaszcza osoby starsze lub niepełnosprawne, muszą poruszać się ostrożnie po gładkich i nierównych powierzchniach we własnym interesie i unikać obrażeń. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieszczęśliwym wypadkiem spowodowanym przez własną nieuwagę zwiedzającego lub nieprzestrzeganie regulaminu.
 
4.3 Uczestnicy są zobowiązani do przekazania organizatorowi i/lub osobie upoważnionej i/lub ochronę wszelkich przedmiotów znalezionych na terenie festiwalu Colours of Ostrava 2023. W przypadku stwierdzenia przez uczestników podejrzanych przedmiotów, które mogą narazić na niebezpieczeństwo mienie, życie i/lub zdrowie osób trzecich, są zobowiązane do niezwłocznego poinformowania organizatora i/lub osób upoważnionych lub służby bezpieczeństwa. Każdy uczestnik ponosi odpowiedzialność wobec organizatora i/lub osób trzecich za szkody wyrządzone w wyniku naruszenia przez niego zasad wynikających z niniejszego regulaminu i/lub innych obowiązujących przepisów prawa.
 
4.4 Organizator ma prawo zażądać od uczestnika wydania przedmiotu, który spowodował obrażenia i/lub szkody operatora i/lub osób trzecich.
 
4.5 Uczestnicy są zobowiązani do poinformowania organizatora i/lub służby bezpieczeństwa o wszelkich obrażeniach i/lub szkodach na terenie festiwalu Colours of Ostrava 2023.
 
4.6 W przypadku ewakuacji terenu festiwalu Colours of Ostrava 2023 lub innych sytuacji awaryjnych uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania „Dyrektywy przeciwpożarowej i regulaminu ewakuacji terenu, a także są zobowiązani do stosowania się do poleceń organizatora i/ lub osoby upoważnione, służby bezpieczeństwa i/lub elementy zintegrowanego systemu ratowniczego. Dyrektywa przeciwpożarowa stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu zwiedzania i stanowi jego integralną część. 
 

5. Inne postanowienia

5.1 Organizator przetwarza niektóre dane osobowe uczestników jako administrator danych osobowych w rozumieniu art. 4 ust. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 tzw. Rozporządzenia Ogólnego w sprawie ochrony danych osobowych (dalej „Rozporządzenie”). Wyczerpujące informacje na temat przetwarzania danych osobowych w ramach festiwalu Colours of Ostrava w rozumieniu art. 13 rozporządzenia, w tym informacje o celu poszczególnych czynności przetwarzania, ich podstawach prawnych, odbiorcach danych oraz prawach uczestników jako osoby, której dane dotyczą, są określone w osobnym załączniku do niniejszego regulaminu, który jest dostępny na stronie internetowej www.colours.cz oraz w miejscu odbywania się festiwalu.

5.2 Wchodząc na teren, uczestnicy festiwalu Colours of Ostrava 2023 wyrażają zgodę, bez wcześniejszego powiadomienia, na bezpłatne wykorzystanie ich wizerunku lub podobizny w ramach dowolnego nagrania wideo, transmisji lub produkcji podczas Colours of Ostrava 2023 w celach handlowych lub promocyjnych zgodnie z § 84 ustawy nr 89/2012 Dz.U., Kodeksu Cywilnego (dalej jako „Kodeks Cywilny”), w ramach całości lub części imprezy organizowanej na terenie festiwalu Colours of Ostrava 2023 przez organizatora i/lub jego partnerów umownych. Zgoda na wykorzystanie wizerunku lub podobizny zgodnie z niniejszym przepisem jest udzielana przez uczestników organizatorowi i jego partnerom umownym na czas nieokreślony, przy czym uczestnik ma prawo do odwołania tej zgody, jeżeli cofnięcie to jest uzasadnione istotną zmianą okoliczności lub istnieje inny uzasadniony powód, uczestnik odpowiada wobec organizatora w rozumieniu § 87 ust. 2 Kodeksu Cywilnego za szkodę, którą poniesie w wyniku cofnięcia zgody. Przetwarzanie danych osobowych w ramach korzystania z nagrań wideo jest regulowane przez informacje o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z poprzednim paragrafem.

5.3 Uczestnicy festiwalu Colours of Ostrava 2023 zwracają ponadto uwagę, że na terenie festiwalu Colours of Ostrava 2023 mogą być dokonywane nagrania dźwiękowe i/lub wizualne do celów prasowych, radiowych, telewizyjnych lub podobnych relacji. Odwiedzający przyjmują do wiadomości, że ich zgoda nie jest wymagana do pozyskania tych rejestrów w rozumieniu § 89 Kodeksu Cywilnego, jeżeli te zapisy są wykorzystywane w rozsądny sposób i jeżeli to wykorzystanie nie jest sprzeczne z ich uzasadnionymi interesami. 

6. Postanowienia końcowe
 
6.1 Zasady określone w niniejszym regulaminie dla uczestników mogą być dodatkowo uzupełnione o zasady dotyczące poszczególnych imprez organizowanych na terenie festiwalu Colours of Ostrava 2023. Te dodatkowe zasady będą zawsze odpowiednio publikowane na kanałach Colours of Ostrava lub dostępne u organizatora lub służby bezpieczeństwa, a uczestnicy są zobowiązani do ich przestrzegania.
6.2 Załącznik nr 1: Dyrektywa przeciwpożarowa stanowi integralną część niniejszego regulaminu zwiedzania
6.3 Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 16 lipca 2023 r.
6.4 Prawa i obowiązki nieuregulowane wyraźnie w niniejszym regulaminie zwiedzania regulują powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności Nr 89/2012 Kodeksu Cywilnego, w aktualnym i skutecznym brzmieniu.
6.5 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w dowolnym czasie.
6.6 Ważne numery telefonów:
 
Telefon alarmowy 112
Telefon kryzysowy 737 576 677
NONSTOP - Służba zdrowia 739 807 020
 
Ostrawa, 16 stycznia 2023 r.,
Zlata Holušová
Dyrektor zarządzający

Masz pytania? Napisz do nas!

Postaramy się jak najszybciej odpowiedzieć na Twoją wiadomość.

info@colours.pl